A+ A A-

Obiective

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu în România, în perioada 2007-2013. Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională. Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar de mediu. 

În stabilirea domeniilor de intervenție specifice Axei Prioritare 1 ’’Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată’’ din cadrul POS Mediu s-au avut în vedere următoarele probleme cu care se confrunta România la momentul aderării:

accesul redus al populației la infrastructura de apă și apă uzată,

calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate în anumite zone,

numărul ridicat de operatori mici, care desfășurau și alte activități decât gestionarea rețelelor de apă și canalizare.

Proiectele regionale finanțate prin Axa Prioritară 1 a POS Mediu reprezintă o soluție adecvată pentru rezolvarea acestor aspecte. Sectorul de apă/apă uzată va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%). Investițiile vizează extinderea/modernizarea rețelelor de apă și canalizare, construirea/modernizarea de stații de epurare, creșterea calității serviciilor publice de apă și canalizare, în condițiile unor tarife acceptabile pentru populația beneficiară.

 

Ca urmare a implementării proiectului se urmăresc următoarele:

în domeniul apei potabile

îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;

asigurarea furnizării apei potabile de calitate, conform cerințelor Directivei 98/83/CE și la o presiune adecvată și fără întreruperi;

asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației;

reducerea pierderilor de apă, prin reabilitarea rețelelor de distribuție.

în domeniul apei uzate

asigurarea conformării cu Directiva 91/271/CEE în ceea ce privește creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare si epurare a apelor uzate;

reducerea infiltrațiilor, prin reabilitarea rețelelor de canalizare;

îmbunătățirea performanțelor stațiilor de epurare Beiuș și Tinca prin construirea a două noi stații de epurare, în conformitate cu Directiva 91/271/CEE; 

îmbunătățirea siguranței operării stației de epurare Oradea prin controlul descărcării apei pluviale în perioadele ploioase, protejând astfel facilitățile de tratare și cursul de apă receptor.

Valoarea proiectului și sursele de finanțare:

Valoare totală - 341.717.112 lei (fără TVA), din care:

a) valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu și în conformitate cu Decizia de Aprobare a Comisiei Europene - 306.759.453 lei, finanțată astfel:

din Fondul de Coeziune (UE) – 260.745.537 lei

din Bugetul de Stat – 39.878.728 lei

din Bugetele Locale ale administratiilor judetului Bihor si ale localităților Oradea, Nojorid, Paleu, Sântandrei, Girişu de Criş, Oşorhei, Tinca şi Beiuş – 6.135.188 lei

b) valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu – 34.957.659 lei

Contravaloarea TVA aferentă întregului proiect este suportată în întregime de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013