A+ A A-

Date Generale

În data de 23 decembrie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu (AM POS Mediu) a transmis oficial Comisiei Europene (CE) proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”. Comisia Europeană a transmis Decizia de aprobare finală în data de 05.04.2011. În baza acestui document s-a încheiat Contractul de Finanţare nr. 121230/18.04.2011 între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi S.C. Compania de Apă Oradea S.A. (în calitate de Beneficiar și Operator Regional-OR).

Subliniem faptul că proiectul a fost aprobat de AM POS Mediu în următoarele condiţii:

 - responsabilitatea pentru implimentarea proiectului revine S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în calitate de Beneficiar, în cooperare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) APAREGIO;

 - asigurarea fondurilor necesare cofinanţării (cheltuielile eligibile şi neeligibile) din surse locale;

 - angajamentul ADI APAREGIO (avizat de toate autorităţile locale asociate) pentru realizarea unei politici unice de tarife pe termen mediu, angajament asumat prin Contractul de Delegare;

 - angajamentul S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., de respectare a legislaţiei privind cheltuielile eligibile;

 - întărirea capacităţii instituţionale a Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP), prin angajarea unui număr suficient de experţi, precum şi asigurarea instruirii continue a acestora.

Proiectul se va derula în perioada 2011 – 2014 și este în valoare de 341.717.112 lei (exclusiv TVA).

Ca urmare a aprobării proiectului s-a trecut la realizarea primelor etape, privind organizarea licitaţiilor contractelor de servicii şi lucrări din cadrul acestuia. Astfel, situația celor 17 contracte din cadrul proiectului se prezintă astfel:

CS 1- Asistență Tehnică pentru Implementarea Proiectului

Valoarea contractului: 9.468.984,76 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 04.07.2011
Durata contractului: 44 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC BLOM România SRL-SC INTERDEVELOPMENT SRL-SC EPMC Consulting SRL (fostă SC KVB Economic Filiala Cluj-Napoca SRL), având ca lider de asociere SC BLOM România SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică este asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului.
Obiective specifice:

 - întocmirea documentațiilor de atribuire și a documentelor suport pentru următoarele contracte de lucrări: CL 4-Stație de epurare a apelor uzate pentru localitatea Tinca; CL 5- - Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca; CL 7 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Biharia; CL 9 - Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitățile Oșorhei, Alparea și Fughiu; CL 11 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zona de sud-est a municipiului Oradea; CL 13 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate Densusianu în municipiul Oradea;
 - asigurarea managementului tuturor contractelor de lucrari;
 - acordarea de sprijin calificat și eficient Operatorului Regional în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor;
 - asigurarea sprijinului calificat pentru ca Operatorul Regional să poată opera în condiții de eficiență, prin asigurarea serviciului în localitățile din județul Bihor unde S.C. Compania de Apă Oradea S.A. este și va deveni Operator Regional prin preluarea serviciului în urma implementării prezentului proiect;
 - asigurarea implementării optime a contractelor de lucrari prin gestionarea calității apelor reziduale descărcate în rețeaua publică de canalizare, conform limitelor impuse de prevederile legislației în vigoare și ținând cont de impactul potențial asupra procesului de epurare al apelor uzate colectate;
 - asigurarea implementării strategiei de management al nămolului rezultat din procesul tehnologic al stațiilor de tratare apă și al stațiilor de epurare;
 - asigurarea publicității și promovarea adecvată a măsurii și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție și obiectivele propuse în Proiect;
 - asigurarea sprijinului pentru Autoritatea Contractantă pe parcursul derulării licitațiilor, atât pentru contractele pentru care a pregătit Dosare de Atribuire, cât și pentru contractele pentru care procedura de licitație nu a fost inițiată în cursul contractului anterior de asistență tehnică în cadrul căruia au fost pregatite Master Plan–ul, Aplicația de Finanțare și documentele suport pentru obținerea finanțării din POS Mediu (2007 – 2013) și o parte din Documentațiile de Atribuire aferente contractelor de lucrări identificate în cadrul Aplicației;
 - asigurarea sprijinului pentru OR prin asistența tehnică din partea Proiectantului pentru contractele de construcții tip Fidic Roșu pregatite prin contractul de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, astfel încat acestea să se finalizeze cu respectarea indicatorilor fizici, financiari și de performanță stabiliți în Cererea de Finanțare și Studiul de Fezabilitate aprobat, precum și cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare; de asemenea, se va ține cont de încadrarea în fondurile și termenele aprobate prin Decizia de Finanțare;
asigurarea sprijinului Companiei de Apă Oradea în întâlnirile lunare de progres cu Inginerul și toți contractorii, în vederea stabilirii progresului proiectului aprobat prin Decizia de Finanțare;
 - asigurarea suportului necesar UIP/Departamentului de investiții extins, astfel încât să fie capabil să gestioneze atât programul de investiții current, cât și programul de investiții pe termen mediu și lung, precum și asigurarea faptului că fazele următoare de investiții sunt pe deplin justificate, asigură conformarea cu legislația în vigoare și sunt finanțate în mod corespunzător;
 - actualizarea programului de investiții în sectorul de apă – apă uzată, prin revizuirea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor cu planul de investiții pentru următoarea fază de investiții (2014 – 2018).

CS 2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
Valoarea contractului: 11.264.269 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 22.11.2011
Durata contractului: 44 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC LOUIS BERGER SRL – SC SAFEGE SA Nanterre France, având ca lider de asociere SC LOUIS BERGER SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
Obiectivul general al contractului îl reprezinta furnizarea de asistență tehnică către Autoritatea Contractanta (OR), sub forma serviciilor de supervizare a lucrarilor pentru implementarea celor 14 contracte de lucrări din cadrul acestui proiect.
Implementarea cu succes a contractului trebuie să conducă la finalizarea cu succes din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de timp a celor 14 contracte de lucrări menționate anterior.

CS 3 - Asistență Tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea Proiectului (pentru CL 3, CL 6, CL 8, CL 10 și CL 12)
Valoarea contractului: 1.744.000 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 09.10.2012
Durata contractului: 28 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC E-FACTOR SOLUTIONS SRL - IBERVIAS INGENIEROS SL, având ca lider de asociere SC E-FACTOR SOLUTIONS SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
Obiectivul general al contractului este asigurarea unei asistențe tehnice din partea Proiectantului pe parcursul derularii execuției lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări denumite CL 3, CL 6, CL 8, CL 10 și CL 12.
Obiectivele specifice ale contractului sunt:
 - va asigura Antreprenorului toate documentațiile de proiectare necesare pentru derularea în bune condiții a execuției lucrărilor din contractele menționate mai sus;
 - asistență tehnica de proiectare acordată OR pe perioada executării lucrărilor pentru contractele de tip Fidic Roșu enumerate mai sus.

CS 4 – Servicii de audit pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor’’
Valoarea contractului: 78.980 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 07.02.2013
Durata contractului: 48 de luni
Denumirea contractorului: DAM FISCALITY SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
Obiectivul general al contractului este realizarea serviciilor de audit care contribuie la utilizarea în mod eficient a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană și Bugetul de Stat potrivit clauzelor Contractului de Finanțare, conform cerințelor Caietului de Sarcini.

 

Pentru detalii referitoare la implementarea proiectului în fiecare localitate aflată în aria de proiect, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013